July 2017

Asia India

Ấn Độ, có duyên sẽ đến

By on July 30, 2017

Dinhhang.com – Ấn Độ, có duyên thì sẽ đến hay chuyện bí mật bên dưới sườn núi hình móng ngựa Ajanta.

Anh lỡ duyên với Ấn Độ ba lần suốt…